Instrukcja użytkowania i instalacji płyt gumowych EUROGOMA

Informacje ogólne:

1. Powierzchnie, na których będą instalowane produkty z gumy powinny być suche i czyste, pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń.

2. Produkty z granulatu gumowego reagują na zmiany temperatury i dlatego trzeba brać pod uwagę temperaturę, w której ten produkt będzie układany. Chodzi tu o naturalną właściwość gumy. Powierzchnie do układania powinny być ograniczone krawężnikiem lub innym elementem oddzielającym.

3. Płytki powinny być przechowywane w suchym i czystym pomieszczeniu, najlepiej na paletach producenta, które są przeznaczone dla danego rodzaju wyrobu. Palet z wyrobami nie wolno ustawić na sobie, a same palety podczas transportu powinny być zapakowane.

4. Produkty z gumy nie powinny być używane w połączeniu z materiałami ropopochodnymi. To dotyczy również elementów łączących, takich jak uszczelnienia, kołki i inne.

Podstawowe informacje na temat instalacji płytek i ich łączenia:

1. Podłoże pod względem konstrukcyjnym i budowlanym musi być przygotowane tak, żeby wytrzymać spodziewane obciążenie powierzchniowe. Produkt dopasowuje się do kształtu podłoża i przypadkowe nierówności mogą uszkodzić ciągłość materiału. Przed układaniem gumowych płyt EUROGOMA trzeba przygotować podłoże, które umożliwi odprowadzanie wody deszczowej. Dla powierzchni, które nie przepuszczają wody powinno sie wykonać przed położeniem płyt gumowych drenaż powierzchni, w przypadku zalewania lub dłuższego zalegania wody w dolnej części płyty i jednocześnie nagrzewania przez słońce górnej części gumowej płyty może dojść do niepożądanego pofałdowania płyt jak również może pojawić pleśń.

2. Przy układaniu płyt na powierzchni nie przepuszczającej wody /beton, asfalt i kostka brukowa należy zapewnić odpowiedni spadek podłoża. Zalecany spadek podłoża wynosi 1%. Można również układać gumowe płyty na utwardzone i ubite podłoża, takie jak żwir i piasek, ale należy przy tym dokładnie przestrzegać zaleceń producenta w zakresie przygotowania podłoża. Dla lepszego połączenia i uzyskania ciągłej powierzchni płyty łączone na kołki. Standardową przypada 16sztuk kołków na 1m².

3. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, przy układaniu płyt gumowych należy zwrócić uwagę na jak najdokładniejszy montaż płyt na przygotowanej powierzchni. Niedopuszczalne są różnice wysokości w poziomie ułożonych gumowych płyt znajdujących się obok siebie.

4. Gumowe płyty EUROGOMA powinno układać się na suchym podłożu przy temperaturze od + 5 st. C do + 25 st. C ze względu na rozszerzalność cieplną materiału stosowanego do wykonania płyt. Następnie zaleca się zabezpieczyć płyty po bokach wykonanego placu krawężnikami lub innymi elementami zatwierdzonymi przez dostawcę gumowych płyt. Jednocześnie przy układaniu płyt łączonych na klej należy zapewnić stała temperaturę +- 5 st. C tak, aby uniknąć wpływu rozszerzalności cieplnej i możliwości przesuwania się płyt jeszcze przed utwardzaniem się kleju.

UWAGA: W przypadku układania gumowych płyt w wyższej temperaturze niż dopuszczalna, może przy późniejszym ochłodzeniu dojść do powstania szpar miedzy płytami i konieczności naprawienia już ułożonej powierzchni. Płyty podlegają nieznacznemu rozszerzaniu pod wpływem ciepła i kurczeniu sie pod wpływem zimna, co może prowadzić do powstania szpar miedzy poszczególnymi połączeniami – dopuszczalne są różnice nie przekraczające 5 mm.

UWAGA: Biorąc pod uwagę charakter płyt gumowych wykonanych z materiałów elastycznych – gumy i poliuretanu- płyty te podlegają rozszerzaniu pod wpływem ciepła i kurczeniu pod wpływem zimna. W przypadku płyt nie układanych na podłożu wymiar płyt może się zmieniać przy zmianach temperatury. Tolerancja wymiarów na wszystkie produkty może wynosić nawet 2%.

5. Przy połączeniu gumowych płyt bez użycia kołków /tylko klejenie/ polecamy połączyć płyty dokładnie klejąc je z boków, a w przypadku układania na utwardzonym podłożu płyty przyklejamy również do niego na całej powierzchni.

6. Przy połączeniu gumowych płyt na klej, konieczne jest stosowanie kleju na bazie poliuretanu, który po zastygnięciu jest odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne. Podczas klejenia wykorzystuje się reakcje kleju z wilgocią z powietrza, ewentualnie można skorzystać z wody, która działa, jak katalizator. Podczas klejenia zawsze zalecamy kierować się instrukcjami producenta.

7. Gumowych płyt nie powinno się układać na deszczu, w wilgoci, a na 24 godz. przed układaniem płyty należy porozkładać na podłożu lub obok tak, żeby płyty przystosowały się do danej temperatury.

8. Krojenie, wycinanie, skracanie lub inne dopasowywanie płyt gumowych zalecamy wykonywać tylko nożem, specjalnym wycinakiem albo wyżynarką – ostrze do drewna z drobnym „zębem”.

9. Czyszczenie bezpiecznych powierzchni i ich konserwacja odbywa się za pomocą silnego strumienia wody bez użycia środków chemicznych. Ważne jest zabezpieczenie płyt przed kontaktem z jakimkolwiek tłuszczem. Do czyszczenia nie należy używać ostrych przedmiotów, żeby zapobiec mechanicznemu uszkodzeniu płyt. W celu osiągnięcia połysku na powierzchni płytek i do ich czyszczenia można zastosować płyn do naczyń rozcieńczony wodą.

10. Składowanie gumowych płyt odbywa się tylko na paletach zalecanych przez producenta do max. wysokości 1,5 m.

UWAGA: Przy magazynowaniu gumowych płyt na paletach, zalecamy ich zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, światłem oraz opadami atmosferycznymi(deszcz, śnieg, itp.).

Przygotowanie podłoża do instalacji produktu

1. Płyty z granulatu gumowego można układać na podbudowie betonowej, asfaltowej oraz podbudowie z kruszyw

2. Wszystkie warstwy podłoża zalecamy dokładnie przygotować, aby zostało zagwarantowane:

  • Odwodnienie podłoża
  • Pewne przyleganie stałej warstwy podłoża
  • Zabezpieczenie przed podnoszeniem i obniżaniem się podłoża pod wpływem warunków atmosferycznych

Odpowiedzialność za przygotowanie podłoża ponosi wykonawca.

Podłoża betonowe i asfaltowe

1. Podłoże z betonu przed instalacją płyt musi być właściwie przygotowane Nie może zawierać żadnych obcych materiałów i substancji, takich jak: kurz, woda, farby, oleje itp.

2. Podłoże powinno być gładkie, płaskie i wystarczająco dojrzałe. Chroni to przed oddzielaniem się materiału od betonowych płyt.

3. Gumowe płyty są porowate i przepuszczają wodę , w związku z tym musi być zapewnione odwodnienie pod płytami. Osiąga sie to przez pochylenie powierzchni lub instalacje kanałów odwadniających i drenażu.

4. Podłoża asfaltowe przed instalacją nie mogą mieć żadnych większych pęknięć lub szczelin.

Podłoża utwardzone i zagęszczone

1. Warstwy z piasku, wiru i kamieni powinny być odpowiednio zagęszczone, mocne, stałe, równe i pozbawione zanieczyszczeń.

2. W przypadku, gdy użyje się podłoża z kruszyw, to każda warstwa musi być dokładnie zagęszczona, ubita.

3. Należy jednak uważać, aby woda odpłynęła z gumowych płyt, i zapewnić to przez wystarczającą przepuszczalność materiału bazowego oraz pochylenie lub odpowiedni drenaż.

4. Dla zapewnienia odpowiedniego wzmocnienia zalecamy ograniczenie całej powierzchni. Można użyć gumowych krawężników lub innych stałych elementów, które zapewnią odpowiednie zamocowanie.

5. Za zagęszczenie i utwardzenie podłoża jest odpowiedzialny zawsze i tylko wykonawca.

W celu uniknięcia wyginania się płyt zalecamy wykonanie podbudowy z betonu.

Uwaga. Nieprawidłowo wykonana podbudowa ( deformacja, brak drenażu ) może być przyczyną odkształceń płyt, co powoduję utratę gwarancji.

Instrukcje dotyczące konserwacji i kontroli

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, konieczne jest zapewnienie przestrzegania procedur określonych przez producenta, które są wymienione w tej instrukcji. Ułożone powierzchnie powinny mieć ciągłą warstwę, bez występów, krawędzi i innych wystających elementów. W przypadku dotrzymania wszystkich wymagań związanych z instalacją, gumowe nawierzchnie nie są trudne do konserwowania/patrz pkt nr 9/ .Bardzo ważne jest stałe usuwanie z powierzchni różnych elementów takich jak: kamienie, śnieg, liście i gałęzie. Główny nacisk należy położyć na usuwanie z powierzchni przedmiotów z ostrymi krawędziami, takich jak: szkło, igły i inne ostre przedmioty. To jest niezbędne w celu ochrony powierzchni i zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.

Ważne jest, aby uniknąć kontaktu powierzchni płytek z substancjami chemicznymi i ropopochodnymi lub innymi związkami organicznymi.

Właściciel terenu powinien opracować plan działania, który określa, w jaki sposób będzie on przeprowadzać kontrole i konserwacje. Producent zaleca przeprowadzanie rutynowych kontroli co najmniej jeden raz w tygodniu z ukierunkowaniem na czystość, ciągłość powierzchni, oraz mechaniczne uszkodzenia, dodatkowo wykonuje się inspekcje trzy razy w roku ukierunkowane na potencjalne zużycie powierzchni, stan techniczny i stabilność powierzchni oraz regularne, coroczne kontrole ogólnego poziomu bezpieczeństwa na całej powierzchni.

UWAGA! W przypadku nie zastosowania się do w/m instrukcji gwarancja nie będzie uwzględniona.

Realizacje

Google
Facebook
Twitter
YouTube

Certyfikaty

PN EN 1177
dotyczący nawierzchni bezpiecznych
Atest PZH
wydawany przez Państwowy Instytut Higieny
EUROGOMA
ul. Przemysłowa 25
32-083 Balice
tel.: 00 48 (12) 637 11 02
tel. kom.: 00 48 506 241 256
adres email: biuro@eurogoma.pl
EUROGOMA
- - -
tel.: 00 48 (12) 637 11 02
tel. kom.: 00 48 506 241 256